We're updating our Terms and Conditions

Updated General Terms and Conditions for Ireland State Savings effective from the 31st July 2024

Note: The rate of interest/bonus payable on Products remains unchanged


We are updating our General Terms and Conditions for Ireland State Savings and we set out below a summary of the key updates:

  • We have made updates to reflect legislative and operational changes since the General Terms and Conditions were last updated;

  • We may request certain information from you before a purchase of a State Savings product may be completed for the purposes of complying with legal obligations and guidance relating to the prevention of money laundering and terrorist financing. Where the requested information is not provided to our satisfaction, we may be required to terminate or suspend your State Savings products in order to comply with those obligations;

  • We set out the ways in which we may communicate with you (including via State Savings Online and/or electronic means and/or by post as appropriate) and have extended the ways in which you can communicate with us, in certain circumstances; and

  • We specify that payments from us to you in respect of a State Savings Product will be made by electronic funds transfer to an account designated by you, unless agreed otherwise.

The updates to the General Terms and Conditions will take effect from 31st July 2024 and the updated Terms and Conditions are available by clicking here.

If you are an existing State Savings customer and accept these updates, you do not need to take action at this time. 

If you do not want to accept these updates, you can terminate your agreement with us and redeem your State Savings products prior to 31st July 2024.  If you wish to do so, or have any questions in relation to these updates, please contact us at 0818 20 50 60 (Monday to Friday 08.00 to 20.00).

Please also note, from 31st July 2024, applicants seeking to purchase a State Savings product for the first time must register as a State Savings customer prior to applying to purchase a State Savings product.

If you require any further information, please contact us at 0818 20 50 60 (Monday to Friday 08.00 to 20.00). 
 

Téarmaí agus Coinníollacha Ginearálta Nuashonraithe maidir le Coigilteas Stáit na hÉireann, le héifeacht ón 31 Iúil 2024

Tabhair faoi deara: Níl aon athrú ar an ráta úis/bónais atá iníoctha ar Tháirgí


Tá nuashonrú á dhéanamh againn ar ár dTéarmaí agus Coinníollacha Ginearálta maidir le Coigilteas Stáit na hÉireann agus tá achoimre ar na príomh-nuashonruithe leagtha amach anseo thíos:

  • Rinneamar na nuashonruithe seo chun léiriú a dhéanamh ar athruithe reachtaíochta agus oibríochtúla a cuireadh i bhfeidhm ó rinneadh an nuashonrú deireanach ar na Téarmaí agus Coinníollacha Ginearálta;

  • Ar mhaithe le hoibleagáidí dlí agus treoir maidir le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoirí a chosc a chomhlíonadh, d’fhéadfaimis faisnéis áirithe a iarraidh uait sula gcuirfear ceannach tháirge Choigilteas Stáit na hÉireann i gcrích. I gcás nach bhfuilimid sásta leis an bhfaisnéis iarrtha a chuirtear ar fáil dúinn, seans go mbeidh orainn do tháirgí Choigilteas Stáit na hÉireann a fhoirceannadh nó a chur ar fionraí chun na hoibleagáidí sin a chomhlíonadh;

  • Tá leagtha amach againn na bealaí inar féidir linn cumarsáid a dhéanamh leat (lena n-áirítear trí Choigilteas Stáit na hÉireann ar Líne agus/nó trí mhodhanna leictreonacha agus/nó tríd an bpost, de réir mar is cuí) agus tá bealaí breise curtha againn leis na bealaí inar féidir leat cumarsáid a dhéanamh linne, i gcúinsí áirithe; agus

  • Sonraímid go ndéanfar íocaíochtaí chugat i leith Tháirge Choigilteas Stáit na hÉireann trí ríomhaistriú airgid chuig cuntas arna ainmniú agatsa, mura gcomhaontaítear a mhalairt.

Tiocfaidh na nuashonruithe ar na Téarmaí agus Coinníollacha Ginearálta i bhfeidhm ar an 31 Iúil 2024 agus tá na Téarmaí agus Coinníollacha nuashonraithe ar fáil ar shuíomh gréasáin Choigilteas Stáit na hÉireann.

Más custaiméir de chuid Choigilteas Stáit na hÉireann cheana féin tú agus má ghlacann tú leis na nuashonruithe seo, ní gá duit rud ar bith eile a dhéanamh faoi láthair.

Mura mian leat glacadh leis na nuashonruithe seo, féadfaidh tú do chomhaontú linn a fhoirceannadh agus do tháirgí Choigilteas Stáit na hÉireann a fhuascailt roimh an 31 Iúil 2024. Más mian leat é sin a dhéanamh, déan teagmháil linn ar 0818 20 50 60 (Luan go hAoine 08.00 go 20.00).

Tabhair faoi deara freisin, ón 31 Iúil 2024 ar aghaidh, go gcaithfidh iarratasóirí atá ag iarraidh táirge Choigilteas Stáit na hÉireann a cheannach den chéad uair iad féin a chlárú mar chustaiméir de chuid Choigilteas Stáit na hÉireann roimh dóibh iarratas a dhéanamh chun táirge Choigilteas Stáit na hÉireann a cheannach.

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil linn ar 0818 20 50 60 (Luan go hAoine 08.00 go 20.00).