Ráiteas um Chosaint Sonraí Coigilteas Stáit

1. Réamhrá

Tá Coigilteas Stáit tiomanta do chloí lenár n-oibleagáidí i ndáil le Sonraí Pearsanta a phróiseáil faoi na dlíthe nua um chosaint sonraí. Is é cuspóir an Ráiteas um Chosaint Sonraí (“Ráiteas”) seo a chinntiú go sásaímid ár n-oibleagáidí trédhearcachta de bhun na Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (“GDPR”). Leagtar amach sa Ráiteas faisnéis maidir lenár ndualgais agus ár bhfreagrachtaí maidir le cosaint Sonraí Pearsanta.

Baileoidh agus próiseálfaidh Coigilteas Stáit (“muid” nó “linn”) do chuid Sonraí Pearsanta, agus faisnéis eile i ndáil le do ghnóthaí linn, i gcomhar le Coigilteas Stáit.  Mínítear sa ráiteas seo an chaoi a bainisteoimid do chuid Sonraí Pearsanta a bhaineann le Coigilteas Stáit, an chúis go n-úsáidimid iad, agus an chaoi gur féidir leat teagmháil a dhéanamh linn.

I gcás gur gá dúinn do chuid Sonraí Pearsanta a phróiseáil nó i gcás go bhfuil oibleagáid dhlíthiúil orainn Sonraí Pearsanta áirithe a bhaineann leat a bhailiú (mar shampla, d’fhonn cloí lenár n-oibleagáidí i gcoinne Sciúradh Airgid), ní bheimid in ann an táirge ná an tseirbhís a d’iarr tú a chur ar fáil duit mura dtugann tú an fhaisnéis seo dúinn.

2. Cé muid féin

Is é Coigilteas Stáit an t-ainm branda a úsáideann Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (“NTMA”) chun cur síos a dhéanamh ar an réimse táirgí coigiltis a chuireann NTMA ar fáil. Nuair a chuireann tú airgead isteach in Coigilteas Stáit tá airgead á chur agat díreach chuig Rialtas na hÉireann.  Tá airgead Coigilteas Stáit ar fad faoi bhainistíocht NTMA.  Is dualgas díreach, gan choinníoll de chuid Rialtas na hÉireann atá in aisíocaíocht airgead Coigiltis Stáit ar fad.

Cuireann an tAire Airgeadais ag feidhmiú trí NTMA táirgí Coigilteas Stáit ar fáil de bhun na gcumhachtaí a thugtar do NTMA san Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, 1990 agus san Ordú um an Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, 1990 (Tarmligean agus Dearbhú Feidhmeanna) 1990 (I.R. Uimh. 277 de 1990).

Riarann An Post agus Cuideachta na nDuaisbhannaí mar ghníomhairí de chuid NTMA Coigilteas Stáit.  Is é NTMA an rialaitheoir sonraí don Sonraí Pearsanta a chuireann tú ar fáil, agus is iad An Post agus Cuideachta na nDuaisbhannaí na próiseálaithe sonraí a fheidhmíonn thar ceann NTMA.

I gcomhair tuilleadh sonraí ar an gcaoi go bhféadfadh NTMA do cuid Sonraí Pearsanta a phróiseáil, feic Ráiteas um Chosaint Sonraí NTMA ag http://www.ntma.ie/information-pages/data-protection-statement/ nó déan teagmháil le hOifigeach um Chosaint Sonraí NTMA ag dpo@ntma.ie.

3. Na cineálacha faisnéise a bhailímid

Ciallaíonn Sonraí Pearsanta aon fhaisnéis atá ag nó a fhaigheann Coigilteas Stáit nó a chuireann tú ar fáil, cosúil le d’ainm, do sheoladh, do sheoladh ríomhphoist, d’uimhir/d’uimhreacha gutháin agus do dháta breithe, agus áirítear ann faisnéis cosúil le cáipéisí aitheantais, uimhir phearsanta seirbhíse poiblí (UPSP), uimhreacha cuntais, seolta IP agus aitheantóirí ar líne. 

Féadfaidh Coigilteas Stáit Catagóirí Speisialta Sonraí (e.g. sonraí a bhaineann le coireanna coiriúla nó sláinte) a phróiseáil i gcúinsí teoranta, de ghnáth i ndáil le seiceálacha dícheall cuí a dhéantar chun críocha i gcoinne sciúradh airgid, chun iniúchadh a dhéanamh ar ghníomhaíocht chuntais mhírialta ó i gcás gur roghnaigh tú chun eolas sláinte a thabhairt dúinn agus fiosrúchán á dhéanamh agat faoi do chuntas.

4. An chaoi a fhaighimid do chuid Faisnéise

Gheobhaimid roinnt de do chuid Sonraí Pearsanta go díreach uaitse, cosúil le nuair a chomhlánaíonn tú foirm iarratais le haghaidh Coigilteas Stáit agus nuair a dhéanann tú idirbheart ar do chuntas Coigilteas Stáit, lena n-áirítear trínár suíomh gréasáin agus ag cuntar in Oifig Phoist.

Anuas air sin, faighimid sonraí fút nuair a dhéanann tú fiosrúcháin maidir le táirgí Coigilteas Stáit trí fhoirm ar an suíomh gréasáin, fiosrúchán ríomhphoist (cosúil le trí Service@StateSavings.ie, PrizeBonds@StateSavings.ie) nó ag cuntar in Oifig Phoist.

D’fhéadfaimis roinnt de do chuid sonraí a fháil go hindíreach freisin, ó réimse foinsí, cosúil le do chomhshealbhóir(í) cuntais, agus / nó ár soláthraithe seirbhíse, cosúil le díoltóirí a chuireann bunachair sonraí seiceála i gcoinne sciúradh airgid agus ceadaithe ar fáil.

5. An chúis go gcoinnímid agus an chaoi go n-úsáidfimid do chuid Faisnéise

Úsáidfimid do chuid Sonraí Pearsanta, ach sa mhéid atá riachtanach amháin:

 1. chun críocha an conradh a ndeachaigh tú isteach ann linn a fheidhmiú, i gcás gur cheannaigh tú táirgí Coigilteas Stáit, eadhon:

  1. chun críocha seirbhísí a sholáthar duit, agus do tháirgí Coigilteas Stáit a bhunú agus a riaradh duit;

  2. chun teagmháil a dhéanamh leat más gá maidir le, nó le déileáil le ceisteanna, gearáin nó moltaí i ndáil le do tháirgí Coigilteas Stáit nó idirbhearta ar nó a bhaineann le do tháirgí Coigilteas Stáit

 2. lenár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh, lena n-áirítear:

  1. chun críocha i gcoinne sciúradh airgid agus maoiniú frith-sceimhlitheoireachta (“AML” go cnuasaitheach) agus cosc calaoise. 

  2. oibleagáidí tuairiscithe cánach agus rialála infheidhmithe a chomhlíonadh;

  3. i gcás go n-ordaíonn cúirt nó údarás inniúil eile a bhfuil dlínse cuí acu dúinn faisnéis a nochtadh

 3. i gcomhair feidhmíocht tasc a rinneadh ar mhaithe le leas an phobail nó chun údarás oifigiúil dílsithe i NTMA a fheidhmiú, lena n-áirítear:

  1. taifeadadh glaonna gutháin agus cumarsáidí leictreonacha i gcomhair cosc calaoise agus coire, le cuidiú le seirbhísí do chustaiméirí a fheabhsú, chun treoracha a fhianú nó chun díospóidí a chosc nó a réiteach.

  2. chun críocha oibríochtúla agus gnó laethúla, lena n-áirítear chun críocha tuairiscithe agus bainistíochta boird agus grúpa;

  3. comhairle a ghlacadh ónár gcomhairleoirí dlí agus eile seachtracha;

  4. le cuidiú linn ár seirbhísí agus ár gcórais a fheabhsú, agus chun do thaithí ar ár seirbhísí gréasáin agus ar líne a fheabhsú. Nuair is féidir é, bainfidh An Post úsáid as sonraí sintéisithe nó gan ainm le tástálacha a dhéanamh ar na córais TF ar mhaithe le seirbhísí a fheabhsú. I gcás go mbainfimid úsáid as do chuid sonraí cuirfear srian le rochtain ar na sonraí agus scriosfar na sonraí cóip seo nuair a bhíonn an tástáil críochnaithe go sásúil;

  5. le tabhairt faoi thaighde margaidh, anailísí um fhorbairt staitistiúil agus táirge;

 4. nuair is gá chun cearta dlí Coigilteas Stáit a bhunú, a fheidhmiú nó a chosaint nó chun críocha imeachtaí dlí

6. Cén uair a nochtaimid do chuid Faisnéise

Ní nochtfaimid Sonraí Pearsanta ar bith de do chuid le haon tríú páirtí, seachas mar a leagtar amach thuas agus / nó mar seo a leanas:

 1. i gcás go dteastaíonn nochtadh lena chur ar ár gcumas ár n-oibleagáidí a chomhlíonadh faoinár gcomhaontú leat;

 2. le comhlacht reachtúil eile i gcás go bhfuil bunús dlí lena dhéanamh, mar shampla, i gcás go bhfuil sé riachtanach le haghaidh iniúchadh nó cosc calaoise;

 3. chun barántúlacht cáipéisíocht a thugtar dúinn a fhíorú (mar shampla, d’fhéadfaimis bunachair sonraí seachtracha agus uirlisí eile um dheimhniú seolta a úsáid chun aitheantas custaiméara a fhíorú)

 4. i gcás go dteastaíonn uainn na Sonraí Pearsanta a chur ar fáil do chontrapháirtithe le hidirbhearta a dtéann tú isteach iontu;

 5. i gcás comhchuntais, le sealbhóir/í eile an chuntais;

 6. d’aon duine a chuireann seirbhís ar fáil dúinn nó ata ag feidhmiú mar ghníomhairí dúinn, lenar féidir a áireamh, soláthraithe seirbhíse tríú páirtí (i gcás go ndéanaimid comhaontuithe le tríú páirtithe chun Sonraí Pearsanta a phróiseáil ar ár son, cinnteoimid go gcuirtear na cosaintí conarthacha cuí i bhfeidhm chun na Sonraí Pearsanta sin a chumhdach);

 7. i gcás gur gá dúinn do chuid Sonraí Pearsanta a roinnt laistigh de Coigilteas Stáit, Grúpa An Post mar Ghníomhairí de NTMA, nó lenár n-iniúchóirí agus lenár gcomhairleoirí dlí agus eile;

 8. le haon sannaí, aistrí nó comharba (nó duine díobh atá beartaithe) atá i dteideal ár ngnó ar fad nó aon chuid de, agus lena n-oifigigh, fostaithe, gníomhairí agus comhairleoirí faoi seach; agus

 9. má táimid faoi oibleagáid dhlíthiúil chun Sonraí Pearsanta a nochtadh nó má chreideann Coigilteas Stáit i ndea-thoil gur gá dúinn iad a nochtadh d’fhonn cloí le haon dlí infheidhmithe, toghairm, barántas cuardaigh, ordú cúirte nó rialála, nó aon phróiseas bailí dlí eile, lena n-áirítear cearta agus maoin Choigilteas Stáit, nó Grúpa An Post mar Ghníomhairí de Choigilteas Stáit a chumhdach agus a chosaint.

  Ní aistreoimid do chuid Sonraí Pearsanta taobh amuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch gan a chinntiú go mbíonn bearta cuí cosúil le clásail chonartha le faomhadh AE i bhfeidhm lena gcosaint.

7. Stóráil do chuid Sonraí Pearsanta

Coinneofar sonraí pearsanta chomh fada agus is gá chun na críche lenar gabhadh na sonraí agus de réir ár mBeartas Coinneála. De ghnáth, ciallaíonn sé seo ar feadh fad do chuntais agus ar feadh roinnt blianta ina dhiaidh sin atá riachtanach ionas gur féidir déileáil le haon fhiosrúcháin ar na cuntais, iniúchtaí nó éilimh.

8. Do chearta i ndáil le do chuid Sonraí Pearsanta

Do chuid Sonraí Pearsanta a Nuashonrú agus a Cheartú

Má tá Sonraí Pearsanta mícheart againn fút, tá sé de cheart agat na sonraí sin a athrú.  Cé go ndéanfaimid iarrachtaí réasúnacha chun do chuid Sonraí Pearsanta a choinneáil suas chun dáta, beidh gá duit muid a chur ar an eolas gan mhoil i gcás aon athrú le do chúinsí pearsanta, ionas gur féidir linn na Sonraí Pearsanta a choinneáil suas chun dáta.

Féadfaidh custaiméirí a gcuid Sonraí Pearsanta a nuashonrú trí na foirmeacha ábhartha a iarradh, ar líne trí na foirmeacha ábhartha a phriontáil, iad a shíniú agus a seoladh isteach chuig Coigilteas Stáit leis an gcáipéisíocht thacaíochta ábhartha chun an t-athrú a fíorú. Féadfar na foirmeacha seo a iarradh freisin trí ríomhphost a sheoladh chuig Service@StateSavings.ie, PrizeBonds@StateSavings.ie, nó trí ghlaoch ar Ionad Glaonna Coigilteas Stáit ar 1850 30 50 60 / 01 705 7200 idir 08:00 agus 20:00 Luan go hAoine, agus an fhoirm ábhartha a iarradh. Féadfaidh tú scríobh freisin chuig Riarachán Custaiméara, Coigilteas Stáit, 3D Ard-Oifig an Phoist, Baile Átha Cliath 1, D01 F5P2 agus d’iarratas a leagan amach, agus áirigh ann freisin:

 1. D’ainm agus do sheoladh.
 2. D’uimhir aitheantais custaiméara agus/nó d’uimhir chuntais
 3. Cur síos ar na Sonraí Pearsanta ar leith gur mian leat a cheartú.

Ceart le scriosadh

Tá sé de cheart agat i gcúinsí áirithe do chuid Sonraí Pearsanta, a choinnímid, a scrios.  Má iarrann tú scriosadh do chuid Sonraí Pearsanta, scriosfar do chuid sonraí ar fad faoi réir an fhógra tábhachtach seo a leanas.

Ní bheidh orainn do chuid sonraí a scriosadh i gcás go gcoiscfí muid, trína dhéanamh sin, ónár n-oibleagáidí conarthacha faoi seach a bhaint amach, nó i gcás go bhfuil gá dúinn do chuid Sonraí Pearsanta a phróiseáil (lena n-áirítear iad a choinneáil) d’fhonn cloí le hoibleagáid dhlíthiúil, nó má tá na Sonraí Pearsanta riachtanach chun cearta dlí Coigilteas Stáit a bhunú, a fheidhmiú nó a chosaint nó chun críche imeachtaí dlí.

Ceart Rochtana


Tá sé de cheart agat go dtabharfaí cóip de do chuid Sonraí Pearsanta duit ar iarratas, faoi réir eisceachtaí áirithe.  Chun cóip de do chuid Sonraí Pearsanta a iarradh, déan teagmháil le Coigilteas Stáit, 3D Ard-Oifig an Phoist, Baile Átha Cliath 1, D01
Tabhair faoi deara go bhfuil sé de cheart againn a éileamh go n-aithníonn tú tú féin sula bhfreagróimid le haon iarratas rochtana.

Tuilleadh Cearta

Tá sé de cheart agat freisin, i gcúinsí áirithe, srianadh a iarradh ar úsáid do chuid Sonraí Pearsanta agus cur i gcoinne úsáidí áirithe a bhaint as do chuid Sonraí Pearsanta, i ngach cás faoi réir na srianta arna leagan amach sna dlíthe um chosaint sonraí infheidhmithe.  Tá tuilleadh faisnéise ar na cearta seo, agus na cúinsí ina bhféadfaidís eascairt i gcomhair lenár bpróiseáil ar do chuid Sonraí Pearsanta, le fáil trí scríobh chugainn ag an seoladh atá le fáil faoi “Teagmháil a Dhéanamh Linn” thíos.

I gcás ar bith ina mbímid ag brath ar do thoiliú chun do chuid Sonraí Pearsanta a phróiseáil, tá sé de cheart agat d’intinn a athrú agus toiliú a aistarraingt i scríbhinn ach sin a sheoladh chugainn ag an seoladh atá le fáil faoi “Teagmháil a Dhéanamh Linn” thíos. 

Tá sé de cheart agat freisin gearán a dhéanamh faoin gcaoi a phróiseálaimid do chuid Sonraí Pearsanta leis an gCoimisinéir um Chosaint Sonraí.  Feic www.dataprotection.ie. Cé gur féidir leat gearán den chineál sin a dhéanamh, iarraimid ort teagmháil a dhéanamh le Coigilteas Stáit i dtosach chun deis a thabhairt dúinn dul i ngleic le haon imní a d’fhéadfadh a bheith agat.

9. Slándáil Sonraí agus Sárú Sonraí

Tá sraith Beartas agus Nósanna imeachta um Shlándáil Faisnéise ag Coigilteas Stáit a dearadh lena chinntiú go mbíonn bearta teicniúla agus eagraíochtúla cuí i bhfeidhm chun faisnéis a chosaint. Cosnaíonn na bearta seo na Sonraí Pearsanta ó mhilleadh, úsáid, caillteanas, athrú, nochtadh, gabháil nó rochtain mhídhleathach nó neamhúdaraithe.  Coinnítear Sonraí Pearsanta trí úsáid a bhaint as réimse bearta slándála lena n-áirítear, de réir mar is cuí, bearta fisiciúla cosúil le comhadchaibinéid faoi ghlas, bearta IT cosúil le ISO 27001, ionaid sonraí slána agus rochtain shrianta trí fhaomhadh agus pasfhocail. Ba mhaith linn freisin céimeanna a ghlacadh lena chinntiú nach bhfaigheann ach daoine a bhfuil an t-údarú cuí acu rochtain ar d’fhaisnéis phearsanta.
 
I gcás sárú ar do chuid Sonraí Pearsanta, tá Nós Imeachta um Shárú ar Shonraí Pearsanta i bhfeidhm ag Coigilteas Stáit agus bainisteoimid Sárú ar Shonraí de réir an nós imeachta seo.
 

10. Teagmháil a Dhéanamh Linn

Ba cheart aon fhiosrúcháin nó gearáin maidir leis an úsáid a bhainimid as do chuig Sonraí Pearsanta agus / nó feidhmiú do chearta aonair a sheoladh chuig Comhordaitheoir um Chosaint Sonraí Coigilteas Stáit, Coigilteas Stáit, Seomra Bainistíochta, Ard-Oifig an Phoist, Sráid Uí Chonaill, Baile Átha Cliath 1, D01 F5P2.

Nuashonrú Deireanach – Bealtaine 2018